Αλωπίας μεγαλόματος

Alopias superciliosus

Πληροφορίες: 3

Επικινδυνότητα: Ακίνδυνο είδος
Κατάσταση διατήρησης (IUCN): Endangered

Noμοθεσίες που τον προστατεύουν:
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθμ. 43/2014,
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθμ. 72/2016,
​​GFCM 34/2010/4

Βιολογία:
Είναι πελαγικό είδος.
Ζει σε βάθος από 0 έως 500 μέτρα.
Μπορεί να φτάσει σε μήκος τα 488 εκατοστά. Κοινό του μήκος είναι τα 350 εκ.
Ενηλικιώνεται από τα 154 μέχρι τα 341 εκ. (το οποίο αντιστοιχεί περίπου στα 8-14 χρόνια)
Μπορεί να ζήσει μέχρι 20 χρονών.
Μέγιστο βάρος που έχει καταγραφεί είναι τα 363,8 κιλά.
Τρέφεται με ψάρια και καλαμάρια.

Αναπαραγωγή:
Είναι ωοζωοτόκο είδος.
Γεννάει 2 με 4 μικρά. Συνήθως 2.
Τα νεογνά έχουν μήκος 64 με 106 εκ.

Sources and Credits

  1. (c) Petter Lindgren, some rights reserved (CC BY-SA), https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/8c/Threshershark.jpg
  2. (c) Gonzalo Mucientes Sandoval, some rights reserved (CC BY-NC-ND), https://www.inaturalist.org/photos/11997705
  3. (c) Chris Taklis, some rights reserved (CC BY-SA)

More Info

iNat Map