Καρχαρίνος ο μακροχέρης

Carcharhinus longimanus

Πληροφορίες: 5

Επικινδυνότητα: Επικίνδυνο είδος
Κατάσταση διατήρησης (IUCN): Endangered

Noμοθεσίες που τον προστατεύουν:
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθμ. 43/2014,
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθμ. 72/2016,
​Διεθνής Σύμβαση CITES

Βιολογία:
Είναι πελαγικό είδος.
Ζει σε βάθος από 0 έως 230 μέτρα. Συνήθως από 0 έως 152 μέτρα.
Μπορεί να φτάσει σε μήκος τα 400 εκατοστά. Κοινό του μήκος είναι τα 270 εκ.
Ενηλικιώνεται στα 187 εκ. (το οποίο αντιστοιχεί περίπου στα 4-7 χρόνια)
Μπορεί να ζήσει μέχρι 22 χρονών.
Μέγιστο βάρος που έχει καταγραφεί είναι τα 167,4 κιλά.
Τρέφεται με ψάρια, οστρακόδερμα, σαλάχια, θαλάσσιες χελώνες, θαλασσοπούλια, γαστροπόδαρα, καλαμάρια, κεφαλόποδα, απορρίμματα θηλαστικών και σκουπίδια.

Αναπαραγωγή:
Είναι ζωοτόκο είδος.
Γεννάει 1 με 15 μικρά.
Τα νεογνά έχουν μήκος 60 με 65 εκ.

Sources and Credits

  1. (c) Wikimedia Commons, some rights reserved (CC BY-SA), https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/3/32/Carcharhinus_longimanus_1.jpg/460px-Carcharhinus_longimanus_1.jpg
  2. (c) Peterkoelbl, some rights reserved (CC BY-SA), http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Carcharhinus_longimanus_2.jpg
  3. (c) Robertson Ross, some rights reserved (CC BY-NC-SA), https://biogeodb.stri.si.edu/caribbean/resources/img/images/species/97_2283.jpg
  4. (c) Robertson Ross, some rights reserved (CC BY-NC-SA), https://biogeodb.stri.si.edu/caribbean/resources/img/images/species/97_3116.jpg
  5. (c) Chris Taklis, some rights reserved (CC BY-SA)

More Info

iNat Map