Στικτογαλέος

Mustelus punctulatus

Πληροφορίες: 2

Επικινδυνότητα: Aκίνδυνο είδος
Κατάσταση διατήρησης (IUCN): Vulnerable

Noμοθεσίες που τον προστατεύουν:

​Βιολογία:
Είναι βενθοπελαγικό είδος.
Ζει σε βάθος από 0 έως 300 μέτρα.
Μπορεί να φτάσει σε μήκος τα 190 εκατοστά. Κοινό μήκος είναι τα 120 εκ.
Ενηλικιώνεται περίπου στα 60 με 100 εκ.
Μπορεί να ζήσει μέχρι 17,8 χρονών.
Άγνωστο πόσα κιλά μπορεί να φτάσει.
Τρέφεται μάλλον με καρκινοειδή.

Αναπαραγωγή:
Μάλλον είναι ζωοτόκο είδος.
Γεννάει άγνωστο αριθμό.
Τα νεογνά έχουν μήκος 24,50 με 30,50 εκ.

Sources and Credits

  1. (c) FAO, some rights reserved (CC BY-NC), http://d1iraxgbwuhpbw.cloudfront.net/images/species/mupun_u0.gif
  2. (c) Chris Taklis, some rights reserved (CC BY-SA)

More Info

iNat Map