Νανολαγοκέφαλος

Torquigener flavimaculosus

Περιγραφή: 4

Ο Torquigener flavimaculosus είναι είδος της οικογένειας Tetraodontidae.

Εντοπίζεται συχνά κοντά σε ύφαλους και σε θαλάσσια λιβάδια σε βάθη από 3 μέχρι 57 μέτρα.
Μπορεί να φτάσει μέχρι τα 16 εκατοστά.

Τρέφεται με θαλάσσια ασπόνδυλα.

Sources and Credits

  1. (c) Randall, J.E., some rights reserved (CC BY-NC), http://d1iraxgbwuhpbw.cloudfront.net/images/species/tofla_u0.jpg
  2. (c) Martijn Klijnstra, some rights reserved (CC BY-SA), http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Torquigener_flavimaculosus_(cropped).jpg
  3. (c) Martin Grimm, some rights reserved (CC BY-NC), http://www.inaturalist.org/photos/5280308
  4. Adapted by Chris Taklis from a work by (c) Wikipedia, some rights reserved (CC BY-SA), http://en.wikipedia.org/wiki/Torquigener_flavimaculosus

More Info

iNat Map