Aprovada la Llista d'espècies exòtiques invasores preocupants per a la Unió.

El REGLAMENT D'EXECUCIÓ (UE) 2016/1141 DE LA COMISSIÓ de 13 de juliol de 2016va aprovar definitivament la relació d'espècies exòtiques invasores preocupants, i sobre les quals són aplicables les disposicions que establia el Reglament (UE) n ° 1143/2014 del Parlament Europeu i del Consell, de 22 d'octubre de 2014 , sobre la prevenció i la gestió de la introducció i propagació d'espècies exòtiques invasores.
El Reglament va entrar en vigor el 3 d'agost de 2016.
Amb la seva aprovació queda totalment prohibit, en tots els territoris interiors de la Unió, per a totes les espècies indicades:

  1. la seva introducció i trànsit amb l'exterior
  2. mantenir-les, ni tan sols en espais tancats
  3. la criar, ni tan sols en espais tancats
  4. el transportar ni a la Unió, ni des d'aquesta, ni dins d'ella, exceptuant el transport de espècies fins a instal·lacions en el context de l'erradicació.
  5. la introducció en el mercat
  6. el seu ús o intercanvi
  7. posar-les en situació que permeti la seva reproducció, cria o conreu, ni tan sols en espais tancats
  8. el seu alliberament al medi ambient

Les espècies finalment incloses han estat:

Amb la incorporació d'aquestes espècies invasores en el conjunt dels territori de la Unió, el número d'aquestes que són considerades preocupants a Catalunya és de 220. Si en trobes alguna no dubtis en comunicar-ho.

Posted by eduardomartnez eduardomartnez, September 16, 2016 09:56

Comments

No comments yet.

Add a Comment

Sign In or Sign Up to add comments

Is this inappropriate, spam, or offensive? Add a Flag