Welcome, iNaturalist Greece! Καλωσόρισες iNaturalist Greece!

Today we officially welcome iNaturalist Greece as the newest member of the iNaturalist Network! iNaturalist GR is a collaboration with the non-profit, non­governmental organization iSea and the Goulandris Natural History Museum (GNHM).

Σήμερα καλωσορίζουμε επισήμως το iNaturalist Greece ως το νεότερο μέλος του δικτύου iNaturalist! Το iNaturalistGR αποτελεί μια συνεργασία της Περιβαλλοντικής Οργάνωσης iSea και του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Γουλανδρή.

iSea was founded in 2016, in Thessaloniki, with the aim to preserve, protect, and restore the precious heritage of the aquatic environment using a variety of tools ranging from scientific research to citizen science and environmental awareness. The Goulandris Natural History Museum was established in 1964, in Athens, and it is a non-profit institution dedicated to the research, environmental education and public awareness. Its branch, the Greek Biotope Wetland Centre (EKBY), established in 1991 in Thessaloniki, is also involved in research and education, as well as in the protection, conservation and management of the natural environment.

Η iSea ιδρύθηκε το 2016 στη Θεσσαλονίκη, με στόχο τη διατήρηση, προστασία, και αποκατάσταση των υδάτινων οικοσυστημάτων, αλλά και της χλωρίδας και πανίδας που διαβιούν σε αυτά, χρησιμοποιώντας ως βασικά εργαλεία την επιστημονική έρευνα, την επιστήμη των πολιτών και την περιβαλλοντική εκπαίδευση κι ευαισθητοποίηση. To Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας ιδρύθηκε το 1964 στην Αθήνα, και είναι ένα κοινωφελές ίδρυμα, αφιερωμένο στην έρευνα και την περιβαλλοντική εκπαίδευση και ενημέρωση. Το παράρτημά του, το Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων Υγροτόπων (EKBY), το οποίο ιδρύθηκε το 1991 στη Θεσσαλονίκη, ασχολείται επίσης με την έρευνα και την εκπαίδευση, καθώς και με την προστασία, διατήρηση και διαχείριση του φυσικού περιβάλλοντος.



Greece is a nation including approximately 6,000 islands and islets with an important relationship with the sea. For this reason, iNaturalistGR has selected a beloved and iconic marine animal for its logo: the charismatic common dolphin . The dolphin is Greece’s national animal and rightfully so, as its existence is interwoven with Greek societies since ancient times. Unfortunately, the Mediterranean population of Delphinus delphis is classified as Endangered by the IUCN; this shows that this dolphin is not so common anymore as it is threatened by fishing bycatch, prey depletion, marine pollution, underwater noise, and habitat loss. The Delphinus delphis is one of the smallest dolphins in existence. It has a slender body, a dark back and a characteristic yellowish pattern on the sides of its body.

Η Ελλάδα είναι μια χώρα που περιλαμβάνει περίπου 6.000 νησιά και νησίδες και είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τη θάλασσα. Για το λόγο αυτόν, το iNaturalistGR επέλεξε ένα αγαπημένο κι εμβληματικό θαλάσσιο θηλαστικό για λογότυπό του: το χαρισματικό κοινό δελφίνι . Το δελφίνι δικαίως αποτελεί εθνικό ζώο της Ελλάδας, καθώς η ύπαρξη του είναι συνυφασμένη με τις ελληνικές κοινωνίες από αρχαιοτάτων χρόνων. Δυστυχώς, ο Μεσογειακός πληθυσμός του είδους Delphinus delphis έχει χαρακτηριστεί ως «Κινδυνεύων» από την IUCN υποδεικνύοντας ότι το δελφίνι αυτό δεν είναι πια και τόσο κοινό καθότι απειλείται από την παρεμπίπτουσα αλιεία, τη μείωση της τροφής του, τη θαλάσσια ρύπανση, την υποβρύχια ηχορύπανση και την υποβάθμιση των ενδιαιτημάτων του. Το Delphinus delphis είναι ένα από τα μικρότερα δελφίνια που υπάρχουν σήμερα. Διαθέτει λεπτό σώμα με σκούρη μαύρη ράχη κι ένα χαρακτηριστικό κιτρινωπό σχέδιο στις δυο πλευρές του σώματός του.

The iNaturalist community in Greece has been growing rapidly over the last four years. Currently, there are over 140,000 observations in Greece, made by almost 5,000 observers. Citizen scientists and researchers in Greece who use iNaturalist are motivated by their love of nature and their interest to explore and learn more about the country’s rich biodiversity. You can read more about earlier activity trends in Greece in the iNaturalist World Tour post from July 2019. Dimitra Katsada, @dkats, from iSea’s team, is the primary point of contact for iNaturalistGR.

Η κοινότητα του iNaturalist στην Ελλάδα αναπτύσσεται ραγδαία τα τελευταία τέσσερα χρόνια. Σήμερα έχουν καταγραφεί περισσότερες από 140.000 παρατηρήσεις στην Ελλάδα από σχεδόν 5.000 πολίτες. Ερευνητές και επιστήμονες πολίτες στην Ελλάδα, οι οποίοι χρησιμοποιούν το iNaturalist, έχουν ως κίνητρο την αγάπη τους για τη φύση και το ενδιαφέρον τους να εξερευνήσουν και να μάθουν περισσότερα για την πλούσια βιοποικιλότητα της χώρας. Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα για την έως τώρα δραστηριότητα στην Ελλάδα στη δημοσίευση του iNaturalist World Tour από τον Ιούλιο του 2019. Η Δήμητρα Κατσάδα, @dkats, από την ομάδα της iSea, αποτελεί το βασικό άτομο επικοινωνίας για το iNaturalistGR.

We would like to invite anyone from Greece to affiliate their account with iNaturalistGR!

Προσκαλούμε όλους τους χρήστες από την Ελλάδα να συνδέσουν τους λογαριασμούς τους με το iNaturalistGR!

About the iNaturalist Network
Σχετικά με το Δίκτυο του iNaturalist

The iNaturalist Network now has 13 nationally-focused sites that are fully connected and interoperable with the global iNaturalist site. The sites are: Naturalista Mexico, iNaturalist Canada, iNaturalist New Zealand (formerly NatureWatchNZ), Naturalista Colombia, BioDiversity4All (Portugal), iNaturalist Panama, iNaturalist Ecuador, iNaturalist Australia, ArgentiNat (Argentina), iNaturalist Israel, iNaturalist Finland, iNaturalist Chile, and now iNaturalist Greece. More will be announced in the coming weeks. Any iNaturalist user can log in on any of the sites using their same credentials and will see the same notifications.

Το Δίκτυο του iNaturalist απαριθμεί σήμερα 13 εθνικού επιπέδου ιστοτόπους οι οποίοι είναι πλήρως συνδεδεμένοι και διαλειτουργικοί με τον παγκόσμιο ιστότοπο του iNaturalist. Αυτοί είναι: Naturalista Mexico, iNaturalist Canada, iNaturalist New Zealand (προηγουμένως NatureWatchNZ), Naturalista Colombia, BioDiversity4All (Πορτογαλία), iNaturalist Panama, iNaturalist Ecuador, iNaturalist Australia, ArgentiNat (Αργεντινή), iNaturalist Israel, iNaturalist Finland, iNaturalist Chile και πλέον iNaturalist Greece. Περισσότερες πληροφορίες θα ανακοινωθούν μέσα στις ερχόμενες εβδομάδες. Κάθε χρήστης του iNaturalist μπορεί να συνδεθεί σε οποιονδήποτε από αυτούς τους ιστοτόπους χρησιμοποιώντας τα στοιχεία του.

The iNaturalist Network model allows for localizing the iNaturalist experience to better support communities on a national scale and local leadership in the movement, without splitting the community into isolated, national sites. The iNaturalist team is grateful to the outreach, training, translations, and user support carried out through the efforts of the iNaturalist Network member institutions.

Το μοντέλο του Δικτύου iNaturalist δίνει τη δυνατότητα της τοπικοποίησης της εμπειρίας του iNaturalist, ώστε να στηρίζει καλύτερα τις κοινότητές του και την τοπική ηγεσία τους, χωρίς να περιορίζει την παγκόσμια κοινότητα διαχωρίζοντας την σε τοπικά τμήματα. Η ομάδα του iNaturalist είναι ευγνώμων για τη γνωστοποίηση, την εκπαίδευση, τις μεταφράσεις και την υποστήριξη των χρηστών, που πραγματοποιούνται μέσα από τις προσπάθειες των μελών του Δικτύου του.

Posted on March 29, 2021 03:11 AM by carrieseltzer carrieseltzer

Comments

Welcome, iNat Greece!

Posted by benarmstrong about 3 years ago

Welcome, @karakaxa :)

Posted by twan3253 about 3 years ago

Καλώς ήρθατε

(Love the logo.)

Posted by bobby23 about 3 years ago

Welcome!!

Posted by diegoalmendras about 3 years ago

Great to have you in the organization!

Posted by susanhewitt about 3 years ago

Buena noticia para empezar el día!!
Felicitaciones a los griegos por este despegue!!

Posted by awsalas about 3 years ago

How wonderful! Welcome aboard!

Posted by walkingstick2 about 3 years ago

So exciting! Wonderful news!

Posted by paulabetz about 3 years ago

How coincidental...I have been uploading images from my 2017 trip to Greece during the past couple of weeks, with more to come. Welcome!

Posted by todd_boland about 3 years ago

Great! Welcome iNaturalist Greece.

Posted by amin_ghaffari about 3 years ago

This is wonderful! Welcome!

Posted by robinellison about 3 years ago

Welcome!

Posted by aesbiologist about 3 years ago

I have been waiting so long for this to happen... Finally people from Greece have an extra community! I love it!

Posted by greek_cicada_project about 3 years ago

Add a Comment

Sign In or Sign Up to add comments