Mountain rice grass (Oryzopsis asperifolia)

Oryzopsis asperifolia