​Μεγαλόματος εξαβράγχιος

Hexanchus nakamurai

Πληροφορίες: 5

Επικινδυνότητα: Ακίνδυνο είδος
Κατάσταση διατήρησης (IUCN): Data Deficient

Noμοθεσίες που τον προστατεύουν:

​Βιολογία:
Είναι βαθυπελαγικό είδος.
Ζει σε βάθος από 0 έως 600 μέτρα. Συνήθως από 90 έως 600 μέτρα.
Μπορεί να φτάσει σε μήκος τα 180 εκατοστά. Κοινό μήκος είναι τα 120 εκ.
Ενηλικιώνεται στα 142 με 178 εκ.
Άγνωστο πόσα χρόνια ζει.
Άγνωστο πόσα κιλά μπορεί να φτάσει.
Πιθανόν τρέφεται με οστεώδη ψάρια και καρκινοειδή.

Αναπαραγωγή:
Είναι ωοζωοτόκο είδος.
Γεννάει 13 μικρά.
Τα νεογνά έχουν μήκος 40 με 43 εκ.​​​​​​

Sources and Credits

  1. (c) FAO, some rights reserved (CC BY-NC), http://d1iraxgbwuhpbw.cloudfront.net/images/species/henak_u0.gif
  2. (c) Justine, J.-L., some rights reserved (CC BY-NC), http://d1iraxgbwuhpbw.cloudfront.net/images/species/henak_f3.jpg
  3. (c) Robertson Ross, some rights reserved (CC BY-NC-SA), https://biogeodb.stri.si.edu/caribbean/resources/img/images/species/2672_2343.jpg
  4. (c) Robertson Ross, some rights reserved (CC BY-NC-SA), https://biogeodb.stri.si.edu/caribbean/resources/img/images/species/2672_3167.jpg
  5. (c) Chris Taklis, some rights reserved (CC BY-SA)

More Info

iNat Map