Μακρυπτέρυγος ρυγχοκαρχαρίας

Isurus paucus

Πληροφορίες: 5

Επικινδυνότητα: Επικίνδυνο είδος
Κατάσταση διατήρησης (IUCN): Data Deficient

Noμοθεσίες που τον προστατεύουν:

​Βιολογία:
Είναι πελαγικό είδος.
Ζει σε βάθος από 0 έως 1752 μέτρα.
Μπορεί να φτάσει σε μήκος τα 425 εκατοστά. Κοινό μήκος είναι τα 200 εκ.
Ενηλικιώνεται στα 205 με 228 εκ.
Άγνωστο πόσα χρόνια ζει.
Άγνωστο πόσα κιλά μπορεί να φτάσει.
Τρέφεται με ψάρια (σχολεία ψαριών) και κεφαλόποδα.

Αναπαραγωγή:
Είναι ωοζωοτόκο είδος.
Γεννάει 2 με 8 μικρά. Συνήθως 2 μικρά.
Τα νεογνά έχουν μήκος 97 με 120 εκ.​​​​​​​

Sources and Credits

  1. (c) J Thomas McMurray, some rights reserved (CC BY-NC), uploaded by J Thomas McMurray, Ph.D., http://www.flickr.com/photos/68590302@N05/7846893486
  2. (c) Gonzalo Mucientes Sandoval, some rights reserved (CC BY-NC-SA), https://www.inaturalist.org/photos/19978997
  3. (c) Robertson Ross, some rights reserved (CC BY-NC-SA), https://biogeodb.stri.si.edu/caribbean/resources/img/images/species/52_2347.jpg
  4. (c) Robertson Ross, some rights reserved (CC BY-NC-SA), https://biogeodb.stri.si.edu/caribbean/resources/img/images/species/52_3169.jpg
  5. (c) Chris Taklis, some rights reserved (CC BY-SA)

More Info

iNat Map