Βραχυκέφαλος τετραόδοντας

Sphoeroides pachygaster

Περιγραφή: 4

Ο Sphoeroides pachygaster, είναι είδος της οικογένειας Tetraodontidae.
Εντοπίζεται σε βάθη από 50 μέχρι 500 μέτρα. Συνήθως σε βάθος από 50 μέχρι 250 μέτρα.
Μπορεί να φτάσει μέχρι τα 40 εκατοστά, ενώ κοινό μήκος φαίνεται να είναι τα 26 εκατοστά.

Τρέφεται κυρίως με καλαμάρια, σουπιές και χταπόδια, αλλά από καιρό σε καιρό το μενού του περιλαμβάνει και οστεώδη ψάρια.

Sources and Credits

  1. (c) Robertson Ross, some rights reserved (CC BY-NC-SA), https://biogeodb.stri.si.edu/caribbean/resources/img/images/species/4400_8010.jpg
  2. (c) NOAANMFSMississippi Laboratory, some rights reserved (CC BY), http://d1iraxgbwuhpbw.cloudfront.net/images/species/sppac_u3.jpg
  3. (c) Smithsonian Institution, National Museum of Natural History, Department of Vertebrate Zoology, Division of Fishes, some rights reserved (CC BY-NC-SA), https://collections.nmnh.si.edu/services/media.php?env=fishes&irn=10146195
  4. Adapted by Chris Taklis from a work by (c) Wikipedia, some rights reserved (CC BY-SA), http://en.wikipedia.org/wiki/Sphoeroides_pachygaster

More Info

iNat Map