Αδαμαντόραχος λαγοκέφαλος

Lagocephalus guentheri

Περιγραφή: 3

Ο Lagocephalus guentheri είναι είδος της οικογένειας Tetraodontidae.

Εντοπίζεται σε βάθη από 1 μέχρι 237 μέτρα.
Μπορεί να φτάσει μέχρι τα 26 εκατοστά.
Τρέφεται με διάφορα θαλάσσια ασπόνδυλα.
​Είναι ωοτόκο είδος.

Sources and Credits

  1. (c) Randall, J.E., some rights reserved (CC BY-NC), http://d1iraxgbwuhpbw.cloudfront.net/images/species/lague_u0.jpg
  2. (c) Randall, J.E., some rights reserved (CC BY-NC), http://d1iraxgbwuhpbw.cloudfront.net/images/species/lague_u1.jpg
  3. (c) Chris Taklis, some rights reserved (CC BY)

More Info

iNat Map