February 18, 2017

El número d'espècies invasores segueix augmentant

El nombre d'invasores arreu del món ha augmentat de forma continua al llarg dels anys, i de forma més accelerada els darrers 200 anys. Un article acabat de publicar a Nature http://www.nature.com/articles/ncomms14435 mostra aquest augment, que lluny de frenar-se continua accelerant-se contínuament. Entre les causes que expliquen aquesta acceleració en la translocació d'espècies i que ja afecta prop de 16.000 espècies, destaquen els freqüents desplaçaments de grups humans, que les transporten espècies des dels llocs que visiten, però per sobre de tot, la comercialització de plantes i animals i la manca d'una estricta legislació sobre comerç internacional d'espècies vives, sovint sotmesa a legislacions contradictòria en els diversos països.
El conreu i manteniment d'espècies vegetals invasores en molts espais urbans i periurbans podria ser resolt amb més conscienciació a les Administracions Públiques sobre els greus danys que aquestes espècies provoquen entre la biocenosi autòctona. Utilitzar el pressupost public per mantenir jardins que actuen com a focus i reservori genètic d'espècies al·lòctones no és el més adequat, en especial quan la legislació, escassa però existent, ja indica que cal fer amb espècies.

Pel que fa a la fauna, la legislació estableix l'obligatorietat de l'esterilització dels exemplars, així com sistemes apropiats d'identificació o marcatge (tatuatge, cròtal, microxip, anellament i registre veterinari), i sol·licitaran la signatura d'una declaració responsable pel propietari que s'ajustarà a la definició inclosa en l'article 71.bis de la Llei 30/1992, de 26 de novembre. Els propietaris hauran d'informar amb caràcter immediat de l'alliberament accidental d'aquests exemplars i no podran comercialitzar, reproduir, ni cedir aquests exemplars.
En el cas dels vegetals:
"Els exemplars de les espècies de plantes incloses en el catàleg en possessió de particulars o ubicats en parcs urbans, jardins públics o jardins botànics, adquirits abans de l'entrada en vigor d'aquest Reial decret, podran seguir sent mantinguts pels seus propietaris, localitzats en recintes enjardinats, amb límits definits, i sempre que els exemplars no es propaguin fora d'aquests límits. En aquest supòsit, els posseïdors d'adoptar mesures de prevenció adequades per evitar la propagació dels citats exemplars al medi natural o seminatural i no podran comercialitzar, reproduir ni cedir els exemplars. En el cas d'aquells exemplars d'espècies del catàleg localitzats en parcs o jardins públics, especialment els localitzats en el domini públic hidràulic, les administracions competents s'eliminaran progressivament, en els casos en què estigui justificat, aquestes espècies.

És important identificar i localitzar els individus d'espècies invasores, en espais públics o privats, amb l'objectiu de poder actuar correctament per frenar aquestes invasions, que posen en perill les nostres espècies i suposen elevats costos en la correcció dels danys econòmics que suposen.

Posted on February 18, 2017 17:09 by eduardomartnez eduardomartnez | 0 comments | Leave a comment

September 16, 2016

Aprovada la Llista d'espècies exòtiques invasores preocupants per a la Unió.

El REGLAMENT D'EXECUCIÓ (UE) 2016/1141 DE LA COMISSIÓ de 13 de juliol de 2016va aprovar definitivament la relació d'espècies exòtiques invasores preocupants, i sobre les quals són aplicables les disposicions que establia el Reglament (UE) n ° 1143/2014 del Parlament Europeu i del Consell, de 22 d'octubre de 2014 , sobre la prevenció i la gestió de la introducció i propagació d'espècies exòtiques invasores.
El Reglament va entrar en vigor el 3 d'agost de 2016.
Amb la seva aprovació queda totalment prohibit, en tots els territoris interiors de la Unió, per a totes les espècies indicades:

  1. la seva introducció i trànsit amb l'exterior
  2. mantenir-les, ni tan sols en espais tancats
  3. la criar, ni tan sols en espais tancats
  4. el transportar ni a la Unió, ni des d'aquesta, ni dins d'ella, exceptuant el transport de espècies fins a instal·lacions en el context de l'erradicació.
  5. la introducció en el mercat
  6. el seu ús o intercanvi
  7. posar-les en situació que permeti la seva reproducció, cria o conreu, ni tan sols en espais tancats
  8. el seu alliberament al medi ambient

Les espècies finalment incloses han estat:

Amb la incorporació d'aquestes espècies invasores en el conjunt dels territori de la Unió, el número d'aquestes que són considerades preocupants a Catalunya és de 220. Si en trobes alguna no dubtis en comunicar-ho.

Posted on September 16, 2016 09:56 by eduardomartnez eduardomartnez | 0 comments | Leave a comment

September 08, 2016

El projecte EXOCAT a l'abast de tothom

El CREAF i el Servei de Biodiversitat i Protecció dels Animals de la Generalitat de Catalunya han desenvolupat aquest Sistema d'Informació d'Espècies Exòtiques (EXOCAT) amb l'ànim de recollir les dades disponibles a Catalunya sobre aquestes espècies i determinar quines d'aquestes ja han començat a desenvolupar un comportament invasor.

Les invasions biològiques posen en risc la biodiversitat local, i malgrat això moltes Administracions i persones de Catalunya no són conscients de la seva importància. Conèixer la seva distribució i analitzar la seva variació al llarg del temps és molt important per gestionar correctament aquesta greu amenaça.
Des d'aquest projecte pots informar de la presència d'espècies invasores, tant en espais públics com privats i en captivitat o llibertat. Aquesta informació es posa a l'abast dels investigadors per tal que puguin avaluar la veracitat de la cita, i de les administracions responsables per facilitar-lis una eina de gestió que prioritzi quines accions siguin necessàries per evitar la seva dispersió per la natura.

Totes les espècies que han estat considerades invasores per l'EXOCAT s'han introduït en el llistat del projecte (45 noves espècies), el que permetrà fer el seu seguiment i facilitar la seva identificació ràpida en nous indrets.
Si sospites que una espècie observada podria ser exòtica i presenta un comportament invasor, també pots reportar-la. La informació que lliuris serà avaluada i potser hauràs contribuït a evitar que una nova invasió tingui lloc.

Les noves espècies incorporades són:

Posted on September 08, 2016 10:22 by eduardomartnez eduardomartnez | 0 comments | Leave a comment

March 19, 2016

El Tribunal Suprem obliga a modificar el Real Decret sobre espècies invasores

En la sentència del Tribunal Suprem 637/2016 de 16 de març de 2016 s'ha instat la modificació del Real Decret 630/2013 per incloure algunes de les espècies de marcat caràcter invasor que no estaven en ell. La sentència que haurà de ser publicada en el BOE ocasionant la modificació del Real Decret s'estimen, parcialment, algunes demandes de CODA-ECOLOGISTAS EN ACCIÓN, SOCIEDAD ESPAÑOLA DE ORNITOLOGÍA y la ASOCIACIÓN PARA EL ESTUDIO Y MEJORA DE LOS SALMÓNIDOS. Les espècies a considerar invasores, i que s'han introduït en el llistat del projecte invasores són:

- Batrachocytrium dendrobatidis. Es tracta d'un fong paràsit dels amfibis, especialment urodels, d'origen asiàtic però que ja està afectant nombroses espècies europees. Per a protegir les poblacions nord-americanes de salamandres i tritons s'ha prohibit la importació als EEUU d'urodels europeus.

- Undaria pinnatifida,

-Helianthus tuberosus,

- Cyprinus carpio,

-Oncorhynchus mykiss i

-Ammotragus lervia<

Per altra banda, també s'han anul·lat les disposicions addicionals cinquena i transitòria segona, així com l'autorització de noves explotacions de visó americà que establia el segon apartat de la disposició addicional sisena.

Finalment, el Salmó del Danubi (Hucho hucho) no ha estat inclòs a la relació d'espècies invasores espanyola, doncs malgrat tractar-se d'una espècie exòtica, el tribunal no ha considerat que fos invasora, doncs únicament s'ha aclimatat al riu Tormes, afluent del Duero.

Posted on March 19, 2016 23:42 by eduardomartnez eduardomartnez | 0 comments | Leave a comment

February 20, 2016

Les Especies Invasores suposen danys per valor de més de 12.000.000.000 d'€

Aquesta és la xifra que hom calcula suposa per a la Unió Europea el cost directe i indirecte causat per les espècies invasores: 12 mil milions d'euros. Sens dubte es tracta d'un assumpte prioritari que cada vegada està més present a l'Agenda política europea.

Com ja varem indicar, la primera llista d'espècies invasores a Europa no va ser aprovada. Es tracta d'una primera relació d'espècies quina actuació a nivell europeu havia de ser prioritària, esmerçant esforços i recursos (econòmics també) per lluitar contra la seva propagació, car totes elles ja hi són presents a alguns països de la Unió:

https://www.inaturalist.org/taxa/84813-Baccharis-halimifolia
https://www.inaturalist.org/taxa/75921-Cabomba-caroliniana
https://www.inaturalist.org/taxa/45952-Callosciurus-erythraeus
https://www.inaturalist.org/taxa/8031-Corvus-splendens
https://www.inaturalist.org/taxa/57390-Eichhornia-crassipes
https://www.inaturalist.org/taxa/63038-Eriocheir-sinensis
https://www.inaturalist.org/taxa/130228-Heracleum-mantegazzianum
https://www.inaturalist.org/taxa/41901-Herpestes-javanicus
https://www.inaturalist.org/taxa/60951-Hydrocotyle-ranunculoides
https://www.inaturalist.org/taxa/208800-Lagarosiphon-major
https://www.inaturalist.org/taxa/65979-Lithobates-catesbeianus
https://www.inaturalist.org/taxa/77840-Ludwigia-grandiflora
https://www.inaturalist.org/taxa/60220-Ludwigia-peploides
https://www.inaturalist.org/taxa/48537-Lysichiton-americanus
https://www.inaturalist.org/taxa/42187-Muntiacus-reevesi
https://www.inaturalist.org/taxa/43997-Myocastor-coypus
https://www.inaturalist.org/taxa/60202-Myriophyllum-aquaticum
https://www.inaturalist.org/taxa/41670-Nasua-nasua
https://www.inaturalist.org/taxa/107784-Orconectes-limosus
https://www.inaturalist.org/taxa/53711-Orconectes-virilis
https://www.inaturalist.org/taxa/7079-Oxyura-jamaicensis
https://www.inaturalist.org/taxa/53708-Pacifastacus-leniusculus
https://www.inaturalist.org/taxa/126424-Parthenium-hysterophorus
https://www.inaturalist.org/taxa/437871-Perccottus-glenii
https://www.inaturalist.org/taxa/131249-Persicaria-perfoliata
https://www.inaturalist.org/taxa/51221-Procambarus-clarkii
https://www.inaturalist.org/taxa/110449-Procambarus-fallax
https://www.inaturalist.org/taxa/41663-Procyon-lotor
https://www.inaturalist.org/taxa/118880-Pseudorasbora-parva
https://www.inaturalist.org/taxa/62671-Pueraria-montana
https://www.inaturalist.org/taxa/46017-Sciurus-carolinensis
https://www.inaturalist.org/taxa/46020-Sciurus-niger
https://www.inaturalist.org/taxa/46212-Tamias-sibiricus
https://www.inaturalist.org/taxa/3739-Threskiornis-aethiopicus
https://www.inaturalist.org/taxa/39782-Trachemys-scripta
https://www.inaturalist.org/taxa/119019-Vespa-velutina

A l'espera de la publicació de la relació definitiva, moltes administracions estan relaxant la seva acció en el control de les espècies invasores, greu error al nostre parer: totes les accions que es facin per prevenir l'arribada d'invasores als nostres camps (i fins i tot al nostre país) seran recursos que tindrem disponibles en el futur per altres polítiques ambientals, que avui potser encara no som capaços d'entreveure.

Es fa necessari continuar actuant en la detecció i intervenció ràpida de les espècies foranies, en especial les invasores.

La llista europea és, i ha de ser, una llista de mínims, doncs els problemes que causen les espècies invasores són locals i algunes de les que en els països nòrdics o centre-europeus poden tenir dificultats per expandir-se, al nostre clima (canviant) poden trobar les seves condicions idònies per a la invasió, l'aprovació de normativa nacional (en el sentit més ampli de la paraula) no es pot abandonar a l'espera d'acords internacionals. Catalunya té competències en l'àmbit de la gestió de la nostra biodiversitat, i bons equips d'investigadors i professionals que treballen dur per conèixer i gestionar correctament els nostres espais naturals, legalment protegits o no.

Els estudis de risc associats a cada espècie són de gran importància per prioritzar els esforços, però el principal esforç cal fer-ho al camp: localitzant els nous invasors.

Posted on February 20, 2016 08:46 by eduardomartnez eduardomartnez | 0 comments | Leave a comment

January 28, 2016

El projecte IAS Tracker

Aquesta setmana s'ha presentat el projecte IAS Tracker a l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, es tracta d'una aplicació amb geoportal que permet la localització de determinades espècies invasores presents en el territori de Catalunya. Aquesta aplicació que està centrada en un número limitat d'espècies i ofereix la possibilitat d'acostar al gran públic una App de ciència ciutadana, com aquesta mateixa d'iNaturalist, amb major control per part dels administradors, responsables de permetre o no observacions de determinada espècie. Actualment IAS Tracker està limitada a menys de 20 espècies, però els desenvolupadors s'han compromès a fer-la créixer a partir de les demandes dels usuaris.

Es tracta d'una eina molt visual i fàcil d'utilitzar, però ni estan totes les invasores reconegudes per la legislació aplicable a Catalunya, que recordem és l'Espanyola, ni són totes les que estan, doncs algunes espècies que no estan considerades invasores a Catalunya, com els Cotoneaster o l'Enfiladissa de ramell groc, també coneguda com Seneci enfiladís.

Estem expectants per aquesta nova aplicació que creiem pot ser una eina molt interessant per a introduir als profans en el aquest mon (i potser també en el de la biologia o simplement a la història natural). Esperem que les seves dades siguin exportables fàcilment a formats oberts i siguin emprades pels responsables científics, tècnics i gestors de la biodiversitat a Catalunya, i siguin útils per a la seva tasca.

Des d'aquí convidem als seus promotors a fer-la créixer i esperem que contribueixin al desenvolupament d'eines de col·laboració i participació ciutadana en el coneixement de la Faunística i Florística de Catalunya

Posted on January 28, 2016 14:20 by eduardomartnez eduardomartnez | 0 comments | Leave a comment

December 23, 2015

Rebutjada la primera relació d'espècies invasores pel Parlament Europeu

El Parlament ha rebutjat a la sessió del 17 de desembre, la relació de 36 espècies invasores proposada per la Comissió Europea. El Reglament 1143/2014 establia que el gener de 2016 s'hauria d'aprovar la relació d'espècies invasores d'àmbit europeu però tot sembla indicar que existeixen reticències a la relació presentada per la Comissió.
Segons argumenta el Parlament la relació presentada, no inclou totes les espècies invasores que suposen danys a la biodiversitat de la Unió, i algunes de les proposades es considera que són incapaces de tenir els impactes negatius que la proposta argumentava.
Aquesta relació podria alterar parcialment la relació d'espècies invasores decretada a Espanya, i per tant mentre no s'aprovi una relació aplicable a Catalunya, aplicable al nostre territori. Les anàlisis de risc que s'han dut a terme han identificat prop d'un centenar d'espècies invasores perilloses a Europa (lluny de les 36 que es proposava aprovar), i no incloïa algunes de les espècies a les que s'han dedicat fons europeus per a la seva eradicació, sempre costosa.

Per això seguim animant a participar en la identificació temprana i evitar el seu ús a jardins o com animals de companyia. Una vegada comença la seva propagació, aturar-la és sempre més costós.

Posted on December 23, 2015 10:47 by eduardomartnez eduardomartnez | 0 comments | Leave a comment

November 21, 2015

Iniciem el Projecte per localitzar i seguir espècies invasores

L'objectiu d'aquest projecte es recollir i incorporar totes les observacions d'espècies invasores a Catalunya, per això està obert a tothom i l'objectiu és aconseguir observadors a tot el territori, que notifiquin, preferiblement amb imatges, les seves identificacions d'espècies invasores. Per poder incorporar una observació al projecte és necessari que:

  1. L'observació sigui efectuada al territori del Principat.
  2. L'espècie observada es trobi en el Catàleg oficial d'espècies invasores.

Som conscients que el catàleg és molt restrictiu, doncs en ell no es troben moltes espècies que, malgrat ser invasores reconegudes, com l'acàcia borda o la canya, incomprensiblement no estan catalogades. Introduir totes les espècies exòtiques presents a les nostres terres podria generar una llista immensa i difícil de gestionar en un primer moment, no s'exclou la possibilitat incorporar aquestes espècies si hom ho considera útil (i no dubtem que ho pot ser). Però obrir massa el focus pot fer perdre el focus en aquelles espècies sobre les que es possible, encara, actuar eficaçment.

Esperem que amb les contribucions de tots puguem posar remei a la ràpida dispersió d'aquestes espècies.

Si teniu qualsevol dubte, poseu-vos en contacte amb els administradors del projecte i intentarem resoldre'l.

Us donem la benvinguda
Eduardo Martínez

Posted on November 21, 2015 18:37 by eduardomartnez eduardomartnez | 0 comments | Leave a comment